Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
ZHM Kovovýroba Dvořák s.r.o. – podnikové vzdělávání zaměstnanců, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013621,
prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

ZHM kovovýroba Dvořák s.r.o.

Ctiborova 4598, 430 01 Chomutov

IČ: 43223931

Doba realizace projektu: 1.10. 2019 – 30.9.2021

Popis projektu

  • Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a technických dovedností
  • Projekt obsahuje následující aktivity:
    • Měkké a manažerské dovednosti
    • Technické dovednosti


Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina

Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci

žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Výsledky projektu

  • Zásadní znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.